KULLANIM KOŞULLARI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİK GEREĞİNCE

MAVİ BEYAZ OTELCİLİK TURİZM LTD. ŞTİ .

AYDINLATMA METNİ (V.1.1)

Muğla  Ticaret Odası’nın Datça/907 Sicil numarasında kayıtlı, Datça Vergi Dairesi  613 069 2074 Vergi numaralı ve “ Yaka Mahallesi Palamutbükü Sokak No:121 PALAMUTBÜKÜ/DATÇA/MUĞLA ” adresinde bulunan Mavi Beyaz Otelcilik Turizm Ltd. Şti.  (bundan böyle “ MAVİ BEYAZ ” olarak anılacaktır),  7 Nisan 2016 Tarih- 29677 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (bundan böyle “ KVKK ” olarak anılacaktır) göre veri sorumlusu olup; KVKK, 10.Maddesinde  belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına 02.04.2018 tarihi itibariyle işbu Aydınlatma Metni değerli bilgilerinize sunulmuştur.

KVKK’da yapılan tanımlamalara göre kişisel veri, “ kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ”; ilgili kişi, “ kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ”; kişisel verilerin işlenmesi, “ kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi” ifade etmektedir. MAVİ BEYAZ ’a iletmiş olduğunuz yahut MAVİ BEYAZ tarafından edinilen kişisel verilerinizin kişisel veriyi edinme amaçları dışında kullanılmadığını, açık rızanız veya KVKK,  5. Maddede yer alan istisnai hallerden herhangi birinin varlığı söz konusu olmaksızın kişisel verilerinizin işlenmediğini/üçüncü kişilere aktarılmadığını ve bu konuda uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü idari ve teknik tedbirlerin alındığını beyan ederiz. MAVİ BEYAZ ’ın işbu Aydınlatma Metninde farklı zamanlarda değişiklik/güncelleme yapması mümkündür. Aydınlatma Metninin güncel versiyonuna www.otelmavibeyaz.com web adresi üzerinden her zaman ulaşabilirsiniz.

 1. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşlemekteyiz?

MAVİ BEYAZ’a iletmiş olduğunuz yahut MAVİ BEYAZ tarafından edinilen kişisel verileriniz, MAVİ BEYAZ ’ın Maliye Bakanlığı, İlçe Emniyet Müdürlükleri/İlçe Jandarma Komutanlığı  ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere kamu ve özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, şirket içi operasyonlarını yürütebilmesi ve iş gelişiminin/akışının sağlanabilmesi, müşterilerinin taleplerini karşılayabilmesi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, bilgi saklama/raporlama/bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, reklam/tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, işyeri güvenliğinin sağlanması, kalite standartlarının arttırılması, istatistik tutulması ve bu istatistiklere göre tanıtım ve ticari stratejilerinin belirlenmesi amaçlarıyla veri güvenliği sağlanarak işlenebilmektedir. Kişisel verileri işleme amacına örnek olarak fatura düzenlenmesi, çalışanların özlük, yasal ve idari işlemlerinin yapılabilmesi, kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralarda yer alan işlemler ile internette gezinme süresinin veri güvenliğinin sağlanabilmesi için işlenmesi, kimlik bildirimlerinin yapılması, iş kazası bildirimlerinin yapılması, işe alım süreçlerinin yürütülmesi, kamu sağlığının ve güvenliğinin  temini, müşterilerin taleplerine cevap verilmesi, yasaya uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması, kamu ve özel sektör tarafından yürütülen denetimlerde değerlendirmeye sunulması, sözleşmelerin müzakere edilmesi, işyerine ziyarete gelen kişilerin ve işyerinin güvenliğinin sağlanması ve kalite standartlarının arttırılması, insan kaynakları politikalarının oluşturulması, performans ölçümlerinin yapılması, özel gün kutlaması, duyuruların yapılması, sözleşmeye veya kanuna aykırılıkların tespit edilmesi ve ilgili makamlara bildirilmesi, sizden gelecek soru/şikayet/taleplerin cevaplanması gösterilebilir.

Kişisel verileriniz, işbu işleme amaçlarının tamamen ortadan kalkması halinde re’sen yahut talebiniz doğrultusunda silinecek veya yok edilecektir. Kişisel verilerin işlenme süresi her halde ilgili mevzuatta öngörülen azami sürelerden az olmayacaktır.

 1. İşlenen Kişisel Verileriniz Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilmektedir?

MAVİ BEYAZ ’a iletmiş olduğunuz yahut MAVİ BEYAZ tarafından edinilen kişisel verileriniz açık rızanız ile ya da kanuni istisnalar ve zorunluluklar çerçevesinde yurt içinde KVKK  8.Madde’ye uygun olarak MAVİ BEYAZ ’ın Maliye Bakanlığı, İlçe Emniyet Müdürlükleri/İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere kamu ve özel hukuk tüzel kişilikleri nezdindeki ticari, mali, hukuki ve idari yükümlülüklerini ve faaliyetlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmesi, şirket içi operasyonlarını yürütebilmesi, müşterilerinin taleplerini karşılayabilmesi ve/veya sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması veya idari tedbir/kararların alınması amacıyla şirket yöneticilerine ve çalışanlarına, faaliyetlerini sürdürebilmesi ve bazen de hak kaybının önlenmesi için gereken hallerde ve meşru menfaatinin söz konusu olduğu hallerde kadrolu olan yahut sözleşme ile hizmet alınan 3. şahıslardan hukukçulara, bankacılara, kargo şirketlerine, denetim şirketlerine, müfettişlere, turizm şirketlerine, sağlık görevlilerine, teknik destek sağlayıcılarıyla ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dâhilindeki talepleri kapsamında sınırlı olarak hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına veri güvenliğine ilişkin teknik ve idari tedbirler alınmak kaydıyla aktarılabilmektedir. Kişisel verilerin aktarılmasına örnek olarak Emniyet Müdürlüklerine/İlçe Jandarma Komutanlığı’na  kimlik bildirimlerinin yapılması, konaklama bedelleri ile ilgili olarak bankalarla mail order üzerinden paylaşım yapılması, iş kazası olması halinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına bildirimde bulunulması, işe alım süreçlerinde SGK bildirimlerinin yapılması, yasaya uygun olarak işlenmiş kişisel verilerinizin güvenliğinin teminini sağlamak ve bu amaçla verilerinizi muhafaza etmek üzere aktarılması/yedeklenmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği eğitimleri çerçevesinde eğitimi veren kuruluşa eğitim katılımcılarının kimlik bilgilerinin iletilmesi, sözleşmelerin müzakere edilmesi, insan kaynakları politikalarının oluşturulması için çalışan verilerinin grup içi şirketlerle paylaşılması, sözleşmeye veya kanuna aykırılıkların tespit edilmesi ve ilgili kamu tüzel kişiliklerine bildirilmesi, müşteri talepleri uyarınca projelerde çalışan personelin özlük evraklarının müşteriye aktarılması, seyahat planlaması amacıyla çalışan kimlik bilgilerinin turizm şirketlerine aktarılması, sizden gelecek soru/şikayet/taleplerin cevaplanması gösterilebilir.

Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından kaynaklanan ve üçüncü kişinin sorumluluğunda meydana gelen ihlallerden MAVİ BEYAZ sorumlu değildir.

Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarılması ise söz konusu değildir.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi?

Kişisel verileriniz açık rızanızın bulunduğu hallerde yahut MAVİ BEYAZ’ın yasal/sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, ticari ve idari faaliyetlerini, iş ve sosyal hayatı düzenleyen yasalar çerçevesinde sürdürebilmesi, yasal yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi amacı ile ve muhtelif sözleşmeler, her türlü bilgi ve kayıt formları, anketler, iş başvuru formları, bildirim formları, sosyal medya uygulamaları, elden veya posta yoluyla iletilen dilekçeler, ödeme işlemleri, internet sitesi, güvenlik sebebiyle araç içi kamera ve ses kayıtlarının tutulması, iş sözleşmeleri, işe giriş evrakları ve elektronik posta adresleri, güvenlik kamera görüntüleri ve kalite standartlarını arttırmak amacıyla kayda alınan telefon görüşmeleri gibi kanallar aracılığı ile sözlü, yazılı veya elektronik ortamda edinilebilmektedir.

 1. KVKK  11.Madde  Uyarınca İlgili Kişinin Hakları Nelerdir Ve Ne Şekilde Kullanılır?

KVKK 11.Madde uyarınca, dilediğiniz zaman MAVİ BEYAZ’a başvurarak kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki hususları talep etme hakkına sahipsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 2. Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme,

 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

 6. Kişisel verileriniz yasal düzenlemelere uygun olarak işlenmiş olsa bile bunların işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 7. Talebinizce düzeltilen ya da silinen/yok edilen kişisel verilerinizle ilgili yapılan düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin, eğer aktarılmış ise bunların aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 9. Kişisel verilerinizin yasaya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVKK’nın 11.Maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için buraya tıklayarak erişebileceğiniz başvuru formunu eksiksiz doldurup ıslak imzalı bir nüshasını “ Yaka Mahallesi Palamutbükü Sokak No:121 PALAMUTBÜKÜ/DATÇA/MUĞLA ” adresinde bulunan Mavi Beyaz Otelcilik Turizm Ltd. Şti. ’ye şahsen veya noter kanalı ile iletmeniz yahut bu formu güvenli elektronik imza ile imzalayarak otelmavibeyaz@hs02.kep.tr elektronik posta adresine göndermeniz gerekmektedir. İlgili kişinin veri sorumlusuna başvurusuna ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ileride belirlenebilecek farklı bir yöntem olması halinde, söz konusu yöntemler işbu Aydınlatma Metninin güncellenmesi ile duyurulacaktır. MAVİ BEYAZ, talebinizi, talebin niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, MAVİ BEYAZ  tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Talebinizin kabul edilmesi halinde gereği yerine getirilir. Ancak başvurunuz, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu reddedilirse, ret gerekçesi ile birlikte tarafınıza yazılı yahut elektronik ortamda bildirilir. Veri sorumlusuna başvuru ve Kurula şikayet haklarınızla ilgili olarak detaylı bilgi KVKK 13.Madde ve devamı maddelerinde yer almaktadır. Ayrıca, kişisel verileriniz ile ilgili değişiklik ya da güncelleme taleplerinizi de yukarıda belirtilen şekilde MAVİ BEYAZ’a iletebilirsiniz.